на здобуття наукового ступеня

кандидата педагогічних наук

зі спеціальності

13.00.02 – теорія та методика навчання

(українська мова) 

2008

Ковальчук Н.П. „Система роботи над формуванням пунктуаційних навичок в учнів основної школи” в спеціалізованій ученій раді Інституту педагогіки НАПН України

Дисертаційне дослідження присвячено аналізові системи роботи над виробленням пунктуаційних умінь і навичок в учнів 5 – 9 класів. Визначено і науково обґрунтовано основні етапи розвитку методики вивчення пунктуації, з’ясовано її особливості. Зосереджено увагу на діяльнісному підході до вивчення пунктуації в школі. У дисертації теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено систему навчання пунктуації в основній школі, що сприяє успішному засвоєнню знань і формуванню в учнів умінь і навичок з пунктуації. Суть запропонованої і апробованої методики полягає у продуктивному ознайомленні учнів з пунктуаційними поняттями, у використанні раціональної системи пунктуаційних вправ (за послідовністю виконання: підготовчі,основні, узагальнювальні; за змістом мовного матеріалу: синтаксичні, пунктуаційні, пунктуаційно-стилістичні, граматико-стилістичні); у дотриманні загальнодидактичних і власне методичних принципів навчання; застосуванні сучасних ефективних методів і прийомів навчання пунктуації; проведенні різнотипних уроків; створенні електронного посібника. Ефективність методики теоретично обґрунтовано й експериментально доведено.

2009

Алєксєєва Л.О. „Робота над уживанням учнями 5-7 класів виражальних мовних засобів у текстах різних стилів” в спеціалізованій ученій раді Інституту педагогіки НАПН України

Розглянуто лінгвістичні, психолого-педагогічні та методичні засади формування вмінь і навичок роботи над уживанням виражальних мовних засобів у тестах різних стилів на уроках української мови в учнів V – VII класів. З’ясовано шляхи та засоби їх реалізації. Науково обгрунтовано, розроблено й експериментально перевірено розосереджену методику формування вмінь і навичок сприймати, розуміти та відтворювати виражальні мовні засоби (з урахуванням сучасних підходів) на уроках української мови у зазначених класах. Удосконалено критерії визначення рівнів сформованості вмінь відтворювати виражальні одиниці у даних текстах. З’ясовано етапність роботи над цими засобами у текстах художнього, розмовного та публіцистичного стилів. Визначено місце розсередженої підготовчої роботи на уживанням виражальних мовних засобів у текстах різних стилів на уроках української мови в V – VII класах. Перевірено послідовність роботи над виражальними одиницями мови з урахуванням вікових особливостей учнів і вивчених стилів. Доведено, що розроблена методика сприяє вдосконаленню сучасного навчально-виховного процесу, розвитку зв’язного мовлення в учнів, їх комунікативних здібностей, підвищенню якості роботи над переказами, творами.

2010

Бабенко О.А. “Формування інтонаційних умінь і навичок старшокласників як засіб творення усних висловлювань” в спеціалізованій ученій раді Інституту педагогіки НАПН України

Наведено психолінгвістичні, лінгвістичні, текстологічні, лінгвостилістичні, дидактичні та методичні засади формування вмінь і навичок роботи над уживанням інтонаційних засобів у текстах різних стилів на уроках української мови в учнів 9 – 11 класів. Визначено шляхи та засоби їх реалізації. Обгрунтовано та перевірено методику формування інтонаційних умінь і навичок учнів з урахуванням комунікативно-діяльнісного та функціонально-стилістичного підходів, визначено підходи до оцінювання рівнів сформованості інтонаційно-стилістичних умінь старшокласників, удосконалено технологію вивчення відомостей зі стилістики. Доведено, що розроблена методика сприяє вдосконаленю сучасного навчально-виховного процесу, розвитку зв’язного мовлення старшокласників, їх комунікативних здібностей, формуванню мовленнєвої, комунікативної компетентностей учнів, підвищенню культури усного мовлення школярів у цілому.

2011

Гнаткович Т.Д. “Формування мовної компетентності учнів основної школи у процесі вивчення синтаксису” в спеціалізованій ученій раді ХДУ

Проведено аналіз лінгвістичних, психологічних, психолінгвістичних і лінгводидактичних засад формування мовної компетентності учнів V – IX класів під час вивчення синтаксису. Обгрунтовано сутність, основні завдання реалізації компетентнісного підходу до вивчення синтаксису в V – IX класах і формування мовної компетентності. З’ясовано складники мовної компетентності та визначено специфіку їх використання у вивченні синтаксичного рівня мови з урахуванням досягнень сучасної лінгводидактики та розроблено методику формування мовної компетентності учнів основної школи під час вивчення синтаксичних явищ на текстовій основі. Визначено критерії та рівні сформованості мовної компетентності учнів основної школи під час вивчення синтаксису. Розроблено й обгрунтовано типологію мовно-комунікативних синтаксичних вправ з проекцією на засвоєння граматичних знань, умінь, навичок, що сприяє формуванню й удосконаленню в учнів мовної компетентності в репродуктивних і продуктивних видах комунікативної діяльності. Розроблено програму та лінгводидактичну модель навчання синтаксису на компетентнісній та когнітивно-комунікативній засадах. Упроваджено поетапну методику формування мовної компетентності учнів у процесі вивчення синтаксичних одиниць на текстовій основі, комплексну систему роботи над синтаксичним матеріалом, спрямовану на формування в учнів основної школи мовних знань, умінь і навичок.

2013

Тарасевич Я.Ю. “Методика навчання риторики в старших класах профільної школи” в спеціалізованій ученій раді в спеціалізованій ученій раді К 26.133.05 у Київському університеті імені Бориса Грінченка

Проаналізовано лінгвістичні, психолого-педагогічні, лінгводидактичні засади формування риторичної компетентності старшокласників на уроках української мови. Розкрито сутність понять “риторична компетентність учня профільної школи”, “супровідні риторичні вправи”, розроблено критерії відбору риторичних текстів для уроків української мови. Експериментально-дослідне навчання засвідчує, що рівень сформованості риторичної компетентності учнів старших класів профільної школи підвищиться за умов: забезпечення на уроках української мови риторичного середовища, передусім за рахунок використання комунікативно значущої інформації, систематичного застосування спеціальних і супровідних риторичних вправ; упровадження жанрового аспекту навчання української мови через ознайомлення з різними жанровими моделями, риторичними вимогами до них; систематичної реалізації внутрішньопредметних і міжпредметних зв’язків, що сприяє формуванню здатності успішно застосовувати здобуті знання мови, набуті мовленнєві вміння та навички в різноманітних комунікативних ситуаціях.

2015

Зінченко В.М. «Методика формування мовно-мовленнєвих компетентностей на засадах системного підходу учнів старших класів гімназії» в спеціалізованій ученій раді К 26.133.05 у Київському університеті імені Бориса Грінченка

Дисертація містить результати теоретико-експериментального дослідження проблеми формування мовно-мовленнєвих компетентностей на засадах системного підходу учнів старших класів гімназії. Розкрито провідні тенденції розвитку методики формування мовно-мовленнєвих компетентностей старшокласників в умовах профільного навчання мови, з’ясовано етапи формування мовної, лінгвістичної, мовленнєвої і комунікативної компетенцій учнів. Уточнено й обґрунтовано сутність базових понять дослідження, проаналізовано навчально-методичне забезпечення здібних учнів старших класів гімназії, психолого-педагогічні умови формування мовно-мовленнєвих компетентностей здібних й обдарованих учнів. У процесі експериментально-дослідного навчання доведено ефективність методики формування мовно-мовленнєвих компетентностей учнів старших класів гімназії. Порівняльний аналіз результатів експериментального навчання показав позитивну динаміку рівнів сформованості мовної, лінгвістичної, мовленнєвої та комунікативної компетентностей учнів старших класів гімназії, що підтвердило доцільність запропонованої моделі.

2016

Діденко Н.М. «Методика позакласної роботи з української мови у процесі профільного навчання» в спеціалізованій ученій раді К 26.133.05 у Київському університеті імені Бориса Грінченка

У роботі обґрунтовано теоретичні засади організації позакласної роботи з української мови в процесі профільного навчання; уточнено сутність поняття „позакласна робота з української мови у процесі профільного навчання”; розроблено методику позакласної роботи у профільних класах; визначено критерії і показники сформованості мовної і мовленнєвої компетентностей учнів профільних класів; удосконалено змістово-процесуальне і методичне забезпечення позакласної роботи; подальшого розвитку набули положення про організацію позакласної роботи з української мови. Одержані результати можливо використовувати в навчально-виховному процесі профільної школи, під час викладання української мови в коледжах, створення програм мовних гуртків, спецкурсів, факультативів, посібників з позакласної роботи нового покоління, електронних курсів з української мови для профільних класів; у практичній діяльності вчителів-словесників. Результати експерименту підтвердили ефективність пропонованої методики позакласної роботи з української мови у процесі профільного навчання.

ukUkrainian
ukUkrainian